Ureta, J. (1921). Orientándonos. Claridad, 1(28). doi:10.5354/.2010.6831